Årsmøte i DNT Telemark

Arrangement

Dato
26. mars kl. 14:00 - 19:00
Passer for
Alle
Turtyper
Arrangement, Medlemsmøte, Årsmøte
Arrangør
DNT Telemark
Dette arrangementet er over!

DNT Telemark inviterer til årsmøte 26.mars 2022! 

 

Dato     26.03.21
Kl          14.00 – 17.00
Sted      Auditoriet i Fritidsparken – inngang ved svømmehallen

Påmelding til fellesmiddag er nå stengt - men det er mulig å melde seg på årsmøtet helt fram til start!

Gjester: 

 • Maja Foss Five, hovedutvalg kultur og friluftsliv
 • Foredrag om frivillighetens år   

Årsmøtet 2022 arrangeres som selvstendig møte uten lokallagssamling.

Usikkerhet knyttet til covid frem til midten av februar ga oss for kort tid å planlegge lokallagsamlingen. Det legges i stedet opp til stor Frivillighets fest i Skien til høsten.

I 2023 regner vi med å være tilbake i kjent spor med årsmøte og lokallagssamling på våren.

Her finner du årsrapporten for 2021

Agenda 26.03.2

 

 • 14.00    Åpning
 • 14.15     Årsmøte - agenda ihht. vedtekter
 1. DNT Telemarks årsberetning. 
 2. Årsregnskap for DNT Telemark og eventuell fordeling av overskudd til turlagene.
 3. Viktige økonomiske budsjettforutsetninger. 
 4. Forslag som er fremmet av styret eller forslag som er fremmet av et turlag med styrets uttalelse. Forslagene må være innkommet innen utgangen av desember måned foregående år for eventuelt å bli behandlet i de enkelte turlags årsmøter.
  • Inkludering av Tokke Turlag
  • Vedtektsendring
 5. Valg av styrets leder. 
 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. 
 7. Valg av DNT Telemarks 3 koordinatorer innen tur-, løype- og arrangementsproduksjon med 2 års funksjonstid. Koordinatorene er direkte underlagt styret.
 8. Valg av leder av Drift- og eiendomsutvalg, med 2 års funksjonstid. Leder er direkte underlagt styret.
 9. Valg av leder av Natur- og Miljøutvalg med 2 års funksjonstid. Leder er direkte underlagt styret.
 10. Valg av Tilsynsutvalg  etter bestemmelsen i § 17.
 11. Valg av årets delegater til DNTs landsmøte etter forslag fra turlagene.
 12. Valg av medlemer og varamedlem til valgkomiteen etter forslag fra turlagene.
 13. Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar. 
 • 16.00 Oppsummering av årsmøtet og Frivillighetens år ved Heidi Prestun DNT sentralt.
 • 17.00 Enkel middag 
 • Ca 19.00 slutt

 

 

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er DNT Telemarks øverste organ. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars hvert år og innkalles med minst 4 ukers skriftlig varsel til turlagene. Sammen med innkallingen skal følge saksliste og innstilling fra valgkomiteen. På årsmøtet kan det bare fremmes endringsforslag eller utsettelsesforslag til allerede innsendte forslag. Slike forslag må fremsettes skriftlig og undertegnes av forslagstiller. Eventuelle endringsforslag må ikke gå utover realiteten i det forslaget de knytter seg til. Årsmøtet ledes av en dirigent som velges av årsmøtet. 

 

 

§ 7 Stemmerett på årsmøtet  

Turlag har stemmerett med 1 stemme for hver påbegynt 100 medlemmer til 500 medlemmer og deretter 1 stemme for hver påbegynt 500 medlemmer. I medlemstallet inngår samtlige medlemskategorier. Til grunn for stemmerettsberegningen legges dokumentert medlemstall fra DNT i kommunene pr. 31/12 året før årsmøtet. Alle turlag skal møte på årsmøtet eller la seg representere ved fullmakt. Styret avgjør hvor mange representanter de enkelte turlagene kan møte med, for eks. i forhold til turlagets stemmetall. Et turlag kan møte med skriftlig fullmakt fra inntil 2 andre turlag. Ved avstemming avgis stemmene samlet fra hvert enkelt turlag. Før 2/3 av DNT Telemark ts samlede medlemsmasse er organisert i turlag skal styret innkalle til møte senest ved utgangen av februar for valg av årsmøterepresentanter blant direktemedlemmene i DNT Telemark. Antallet representanter bestemmes etter første ledd i denne paragraf. Alle direktemedlemmer kan innsende forslag til styret på representanter, innen en uke før valgmøtet.

Kontaktinformasjon: