Våre veivalgsanbefalinger

Nå skal viktige veivalg tas - DNT Vestfold og Telemark kommer med sine anbefalinger.
Nå skal viktige veivalg tas - DNT Vestfold og Telemark kommer med sine anbefalinger. Foto: Katrine Tellsgård

På vegne av våre 25 000 DNT-medlemmer i Vestfold og Telemark har vi utfordret fylkespolitikerne på friluftsliv og frivillighet. Nå har de svart.

Svarene de har gitt knyttet til natur, miljø, friluftsliv, vindkraft og frivillighet finner du her eller ved å trykke på knappen over. 

Et utvalg bestående av utvalgsmedlemmene i samhandlingsforumet DNT Vestfold -Telemark har gitt sine vurderinger. Vurderingene er knyttet til partienes uttalelser knyttet til våre spørsmål, og er ment som en veiledning og ingen fasit på hva man bør stemme. DNT Vestfold og Telemark er en partipolitisk uavhengig organisasjon, og lar det være opp til våre medlemmer hva de vil stemme. Men her får du en idé om hva vi tenker om det som betyr mest for oss. 

Flere av partiene løfter frem viktigheten av allemannnsretten i sine svar, og at denne bør sikres og styrkes. Vi mener dette er bra og viktig. En viktig forutsetning for friluftslivet i Norge er retten til fri ferdsel i natur; allemannsretten. Den er nedfelt i friluftsloven og er viktig å forsvare mot innskrenkninger. DNT arbeider for å sikre fremtidige generasjoner mulighet til å ferdes fritt i naturen, og ser frem til å samarbeide med våre folkevalgte for å sikre allemannsretten, styrke friluftslivsbrukernes natur- og miljøkompetanse og sikre mulighetene for tilrettelegging og aktiviteter i naturen. 

DNT opplever at blant de partiene som har svart så er det bred motstand mot utbygging av vindkraftindustri i uberørt natur, og at det er viktig at naturverdier må ivaretas. For DNT er det svært viktig å ta vare på naturen for generasjonene som kommer etter oss, slik at også de kan få naturopplevelser for livet. DNT er ikke imot all vindkraft. Fornybar energi er viktig for å redusere klimautslippene, men det må skje på naturens premisser. Vi må ha to tanker i hodet på en gang, og klare å ta vare på både klima og natur. Det finnes mange muligheter for å satse fornybart uten å ødelegge verdifull natur. Innsatsen for energieffektivisering og -sparing må trappes opp. Dessuten må det satses på andre fornybare energiformer, som opprustning av eksisterende vannkraftverk, solenergi og vindkraft til havs. Utbyggingen av vindkraft på land bør styres i retning av allerede utbygde og industrialiserte områder, og vi ønsker god dialog med både politikere og grunneiere slik at viktige natur og friluftslivsområder skjermes fra vindkraftutbygging. DNT har laget 9 vindvettregler som vi oppfordrer våre folkevalgte å følge og bruke for å redusere konfliktnivået og ta gode veivalg på vegne av fremtidige generasjoner. 

Aldri før har frivillige lagt ned flere dugnadstimer for DNT. Frivillighet har ikke bare en positiv effekt på samfunnet, men forskning viser at mennesker som arbeider frivillig er lykkeligere enn andre.
Aldri før har frivillige lagt ned flere dugnadstimer for DNT. Frivillighet har ikke bare en positiv effekt på samfunnet, men forskning viser at mennesker som arbeider frivillig er lykkeligere enn andre. Foto: Katrine Tellsgård

Det er gledelig at de politiske partiene ser verdien og det enorme potensialet som frivilligheten er for samfunnet. Aldri før har frivillige lagt ned flere dugnadstimer for DNT. Frivillighet har ikke bare en positiv effekt på samfunnet, men forskning viser at mennesker som arbeider frivillig er lykkeligere enn andre. Sosiale relasjoner er viktige for lykke. Forskningen viser også at mennesker som driver med frivillighet får bedre helse fra de er 40 år. Det gjelder både mentalt og fysisk, og fortsetter helt til 80-årsalderen. Det er viktig at våre politikere ser at frivilligheten betyr mye for velferden vår og for å skape gode og aktive lokalsamfunn for oss alle. Men, frivillighet kan ikke tas for gitt, og det er derfor viktig at våre folkevalgte arbeider for å sikre forutsigbare og langsiktige rammevilkår for frivilligheten. Det er gjennomført mange studier som viser at å forebygge gjennom å tilby aktiviteter som fører til økt sosial deltagelse, økt fysisk aktivitet og økt kunnskap om kosthold gir gunstig effekt på sikt, både for folkehelsa og samfunnsøkonomien, men likevel kuttes det stadig i tilskudd til slike aktiviteter.

For mange organisasjoner som er basert på frivillighet så er det frustrerende å føle at man jobber fra hånd til munn når det kommer til økonomi. DNT har dyktige medarbeidere i prosjektstillinger som utvikler flotte tiltak blant annet for barn og unge fra vanskeligstilte familier, men som altfor ofte opplever at tiltaket må avlyses grunnet økonomi som også medfører at den ansatte står uten jobb og at vi ikke får mobilisert frivilligheten. DNT mener at fremtidens utfordringer ikke kan løses med gårsdagens medisin. Vi blir flere eldre og færre i arbeid til å ta vare på dem. Behovet for å forebygge sykdom kommer til å fremtvinge seg i årene som kommer. Kommunene har verken økonomi eller personell til å henge med på utviklingen. Frivilligheten vil spille en stor og viktig rolle i forebyggingen og kan skape store resultater ut ifra relativt lite ressurser. For å møte denne samfunnsutviklingen må noen tørre å gå foran. Vi heier på politikere som tør å ta nyskapende beslutninger, og følge de opp med øremerke penger til forebygging som viser at de satse på frivilligheten. 

Fra "Opptur" i Skien.
Fra "Opptur" i Skien. Foto: Amalie Lund Holth

Når det gjelder å sikre en tydeligere kobling mellom skolen og fritidsaktivitet i de frivillige friluftslivsorganisasjonene, så opplever vi at de fleste politikerne ikke er veldig tydelige på hvordan de kan bidra til dette. Nylig gikk regjeringen imot Stortingets ønske om å innføre 60 minutter aktivitet i grunnskolen hver dag. En moderat økning i aktivitetsnivået hos grupper som i dag er inaktive er vist å kunne gi en gevinst på 80 milliarder kroner per år. DNT mener at mer fysisk aktivitet i skolen er et av de viktigste folkehelsetiltakene våre politikere kan være med å implementere.

Vi oppfordrer til å prioritere penger til forebygging allerede i skole og barnehage når man vet at det virker. DNT mener satsing på friluftsliv som aktivitet i skolen reduserer sosiale helseforskjeller og vil gjøre at flere opplever at friluftslivet er en lavterskelaktivitet som alle kan delta i, som verken er prestasjonsorientert, utstyrskrevende eller krever en inngangsbillett. I DNT har vi en målsetting om å etablere mange nye ungdomsgrupper i løpet av de neste årene. I den sammenheng ønsker vi å etablere lokale friluftslivstilbud for aldersgruppen 12-16 år tuftet på frivillig innsats fra unge, voksne. Vi ønsker å samarbeide med ungdomsskoler og FAU-grupper slik at aktivitetene kan foregå i skolens nærmiljø etter skoletid, samt å rekruttere frivillige fra foreldregruppen som vil få kurs i turledelse og friluftslivsaktiviteter slik at de kan drifte aktiviteten.

Hvert år inviterer DNT alle åttendeklassinger ut på tur i skoletiden en dag i mai. Vi kaller det "Opptur". På landsbasis er rundt 30.000 åttendeklassinger på tur denne dagen. Vi ser frem til å få våre folkevalgte med på en skikkelig satsning i kommende periode slik at vi før neste valg kan se oss tilbake og si: “Dette var en skikkelig OPPTUR - vi gleder oss til fortsettelsen!”

Godt valg!

Kontaktpersoner: 

Niels Aall-Lyche, styreleder DNT Vestfold/Tønsberg og Omegn Turistforening:  styreleder.tonsberg@dnt.no / 90 93 79 50

Thor Kamfjord  styreleder DNT Telemark: thor.kamfjord@dnt.no / 970 50 534

Jon Atle Holmberg, daglig leder DNT Telemark: jon.atle.holmberg@dnt.no / 906 51 344

Skrevet av Katrine Tellsgård 5. september 2019