Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Telemark

Foto: Sindre Flø / Bø kommune

I disse dager inviteres kommunene i Telemark til å delta i et prosjekt for å kartlegge og verdsette kommunenes områder for friluftsliv. Hovedmålet er at lokal kunnskap skal overføres til kart, og selve arbeidet skal derfor utføres av kommunene selv. 

Kartlegging og verdsetting hjelper oss å sikre og synliggjøre de viktigste friluftsområdene og er et viktig verktøy i kommunal saksbehandling, og er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet.

Metoden vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig.

Mål om kartlegging innen 2018

Klima- og miljødepartementet (KLD) har iverksatt en flerårig satsing med mål om at flest mulig kommuner i Norge skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen 2018.

Som ledd i satsingen er det opprettet en tilskuddsordning for fylkeskommunene. Formålet med tilskuddsordningen er at fylkeskommunene setter i gang og gjennomfører regionale prosjekter for å stimulere kommunene til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i henhold til Miljødirektoratet sin veileder (M-98 2013)

Samarbeid med Grenland friluftsråd

Telemark fylkeskommune vil i samarbeid med Grenland friluftsråd sette i gang dette arbeidet i Telemark.

Grenland friluftsråd vil i første omgang stå for det praktiske arbeidet med å finne interesserte kommuner, og utarbeide prosjektbeskrivelse og søknad til miljødirektoratet. I etterfølgende vil man koordinere arbeidet i respektive kommuner som igangsetter kartleggingsarbeidet.

Av: Ole Bjørn Bårnes, Telemark Fylkeskommune

Les mer om kartleggingen her

Skrevet av Hanne Findal 12. februar 2016