Mer om Barnas Turlag

DNTs visjon er å gi flest mulig «Naturopplevelser for livet». Derfor ønsker ønsker vi å gi barn og voksne varige, positive holdninger til natur og friluftsliv. Et aktivt uteliv i Barnas Turlag bidrar til å sikre barna en god fysisk og psykisk helse. Tid til fri lek, glede, fantasi og spenning er viktigere enn å gå langt

Barnas Turlag er DNTs tilbud til barn og barnefamilier. Her treffer dere andre barnefamilier, og barna kan glede seg over å treffe andre barn på tur. Barnas Turlag arrangerer dagsturer i nærområdet, lavvo- og hytteturer, fisketurer eller klatrekvelder, villmarksleire og helgeturer hvor barna reiser med eller uten foresatte. Barn fra 0 til 12 år kan være med i Barnas Turlag. Når de fyller 13 går de over i ungdomskategorien. 

Turbo Fjellrev er maskot for Barnas Turlag. Turbo har egne sider i Fjell og Vidde og får daglig inn tegninger og turtips fra barn over hele Norge. I tillegg finner du ulike oppgaver som kryssord, rebuser og gåter på disse sidene.  

Barn og ungdom som eget satsingsområde

Friluftsliv er glede! De fleste av oss som er voksne medlemmer i turistforeningen har fått med oss denne gleden fra barnsben av. Men hva med barna og barnebarna våre? Bekymringen for at det ikke lenger er en selvfølge at kunnskapen om det enkle friluftslivet overføres fra generasjon til generasjon var bakgrunnen for DNTs barne- og ungdomssatsing. Medlemstallet blant ungdom og folk i aldersgruppen 30-40 år (småbarnforeldre i «livsfaseklemmen») var i ferd med å synke, mens hovedtyngden av medlemsmassen økte i alder. Vi har derfor satset offensivt for at DNT fortsatt skal være en livskraftig og levedyktig organisasjon! 

«Veivalg for Den Norske Turistforening 2005-2008» fremhever videreutvikling av tilbudet til barn og unge som et viktig tiltak for å nå målet om å stimulere flest mulig til å drive friluftsliv. Barn, ungdom og skole utgjør ett av tre hovedmål som DNT har valgt å prioritere i strategiperioden. 

Hovedmål

Barnas Turlag er et samlebegrep for det mangfoldet av aktiviteter som tilbys barn og barnefamilier rundt om i medlemsforeningene. Alle aktiviteter og tilbud til barn og familier er lokalt forankret og tar utgangspunkt i de ulike foreningenes ønsker og ressurser, lokal natur og kultur. På den måten har Barnas Turlag preg av en ekte «grasrot-satsing», samtidig som det utgjør en viktig byggestein i DNTs virksomhet. 

Gjennom Barnas Turlag ønsker DNT å utvikle aktivitetstilbud til barn og barnefamilier i hele DNT-organisasjonen og gi barna en egen tilhørighet til den lokale medlemsforeningen og til DNT gjennom eget medlemskap. Målet er å skape en landsdekkende identitet for DNTs satsing på barne- og familieaktiviteter.  

Vi ønsker også å bygge nettverk på tvers av medlemsforeningene mellom voksne som er engasjert i arbeidet med tilbud til barn og familier, bla gjennom seminarer med fokus på erfaringsutveksling og kompetansebygging. Barnas Turlag vil vi øke rekruttering av nye medlemmer til DNT, både av barn og voksne. Foreldrene vil være det viktigste verktøyet for å nå barnet – samtidig vil vi gjennom barnet også lettere kunne nå foreldrene. 

Målgruppe

Barnas Turlag favner medlemmer i alderen 0-12 år og retter seg inn mot familier med barn i denne aldersgruppen, samt barn i skoler, barnehager og skolefritidsordninger. DNT har også tilbud til ungdom fra 13 år og oppover: DNT-ung (åpnes i nytt vindu) 

Barnas Turlag – et kort tilbakeblikk

Barnas Turlag ble opprettet av DNTs landsmøte i 1997 som en oppfølging av DNTs «Mål og strategier for 1997-2000» hvor barn og ungdom var et av satsingsområdene. Et barne- og familieutvalg sammensatt av representanter fra enkelte medlemsforeninger og DNTs administrasjon utarbeidet forslag til organisasjonsmodell og langtidsplan som ble sendt på høring. På landsmøtet i 1998 ble det vedtatt å innføre eget barnemedlemskap fra 1999. 

Barnas Turlag i dag

Barnas Turlag har rundt 16.000 registrerte barnemedlemmer. 

Barn og voksne sammen om aktivitetene

Barnas Turlag bygger på en tradisjon som allerede eksisterer i mange av foreningene, det vil si at vi primært satser på familien (i vid forstand – eneforeldre, besteforeldre, naboer, onkler og tanter), men med barnet i fokus. Men også de større barna må gis et tilbud tilpasset deres behov – og da gjerne turer og aktiviteter sammen med jevnaldrende uten foresatte. Flere medlemsforeninger arrangerer f.eks fell-leire, snowboardkurs, klatrekurs og hytteturer med større ungdom som medledere. Det er viktig at barna har et friluftslivstilbud å «vokse inn i» når de blir tenåringer. 

Lek og spenning

Barnas Turlag legger vekt på glede, fantasi, lek og spenning framfor tilbakelagt distanse. Rom for fri lek og aktiviteter som setter naturen i sentrum er viktig. Det å bruke naturen som inspirator på veien, er viktigere enn å få barna til å gå fort og langt. Aktivitetene/turene bør videre ta høyde for behovene barna har i ulike aldre,- større barn trenger gjerne andre utfordringer enn de mindre. 

Sosialt fellesskap

Barnas Turlag legger vekt på et sosialt fellesskap for barn og voksne uavhengig av sivil status, kjønn, kulturell bakgrunn eller religion.  Aktivitetene er åpne for alle. 

Et fleksibelt alternativ

Barnas Turlag vil være et alternativ til barns institusjonaliserte hverdag og mangel på voksen-kontakt. Aktivitetene preges av god tid og fleksibilitet og er først og fremst lokalt forankret.