Natur- og Miljøarbeid 

Hovedoppgave: 
Ivareta den viktige samfunnsaktørrollen som er nedfelt i organisasjonens mål, strategier og handlingsplaner på områder som gjelder natur- og miljøspørsmål.

Viktige arbeidsoppgaver:

 - Være talerør i saker som har positive eller negative virkninger innenfor organisasjonens  praktiske og samfunnsmessige interesseområder i forhold til natur-, miljø- og friluftslivverdier. 

- Formidle kunnskap, forståelse, holdninger og motivasjon som vedrører omgangen vår med naturen som inspirasjons- og ressurskilde for enkelt friluftsliv og bærekraftig naturbruk.

- Opprettholde og skape god dialog og godt samarbeide med eierne og forvalterne av de  naturområdene som vi har glede og nytte av å bruke i kraft av allemannsretten.

Arbeidsområder:

Komiteen skal også arbeide i tråd med DNT sitt overordnede prinsipp: Enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, og sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Derfor skal komiteen virke i tråd med mål og strategier som er forankret i disse hovudpunktene: 

- Naturopplevelse: Gi flest mulig mennesker gode naturopplevelser og et postitivt forhold til naturen.

- Bruk av natur: Sørge for en bruk av naturen som kan opprettholdes i et langt tidsperspektiv, og som samtidig sikrer natur- og kulturopplevelsene.

- Motorferdsel i utmark: Redusere motorferdsel i utmark for å ta vare på naturen og opplevelsesverdiene.

- Vern av natur: Ta vare på de områdene som er igjen med verneverdige natur- og kulturlandskaper.

- Energi og vassdrag: Redusere natur- og miljøbelastningene fra produksjon, forbruk og transport av energi.

- Andre trusler mot naturen: Ta vare på landskapskvaliteter og naturverdier, ved å gå mot inngrep og utslipp som har negative konsekvenser for miljøet.

- Miljøsatsing i egen virksomhet: Redusere miljøbelastningene fra egen virksomhet til et minimum.

Komiteen skal ellers:

- Gi høringssvar i de saker en blir invitert til å komme med innspill i, og som en finner er aktuelle og viktige, eventuelt i samarbeide med Forum for Natur og Friluftsliv (FNF).

- Gi informasjon til styret og medlemmene om natur- og miljøvernsaker.

- Samarbeide med andre enkeltpersoner, interessegrupper og organisasjoner i saker der dette er naturlig.

- Ta del i aktuelle temamøter, konferanser, fagsamlinger, seminar, informasjons- og høringsmøter m.v.

Jon Ingebretsen 

Koordinator Natur og Miljø