Natur- og Miljøarbeid 

Hovedoppgave: 
Ivareta den viktige rollen som samfunnsaktør som er nedfelt i organisasjonens mål, strategier og handlingsplaner på områder som gjelder natur- og miljøspørsmål.

Viktige arbeidsoppgaver:

 •  Være talerør i saker som har positive eller negative virkninger innenfor organisasjonens praktiske og samfunnsmessige interesseområder i forhold til natur-, miljø- og friluftslivverdier. 
 • Formidle kunnskap, forståelse, holdninger og motivasjon som vedrører omgangen vår med naturen som inspirasjons- og ressurskilde for enkelt friluftsliv og bærekraftig naturbruk.
 • Opprettholde og skape god dialog og godt samarbeide med eierne og forvalterne av de  naturområdene som vi har glede og nytte av å bruke i kraft av allemannsretten.
Foto: Marius Dalseg Sætre

Arbeidsområder:

Komiteen skal også arbeide i tråd med DNT sitt overordnede prinsipp: Enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, og sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Derfor skal komiteen virke i tråd med mål og strategier som er forankret i disse hovudpunktene: 

 • Naturopplevelse: Gi flest mulig mennesker gode naturopplevelser og et postitivt forhold til naturen.
 • Bruk av natur: Sørge for en bruk av naturen som kan opprettholdes i et langt tidsperspektiv, og som samtidig sikrer natur- og kulturopplevelsene.
 • Motorferdsel i utmark: Redusere motorferdsel i utmark for å ta vare på naturen og opplevelsesverdiene.
 • Vern av natur: Ta vare på de områdene som er igjen med verneverdige natur- og kulturlandskaper.
 • Energi og vassdrag: Redusere natur- og miljøbelastningene fra produksjon, forbruk og transport av energi.
 • Andre trusler mot naturen: Ta vare på landskapskvaliteter og naturverdier, ved å gå mot inngrep og utslipp som har negative konsekvenser for miljøet.
 • Miljøsatsing i egen virksomhet: Redusere miljøbelastningene fra egen virksomhet til et minimum.
Foto: Preben Herregården

  Komiteen skal ellers:

  • Gi høringssvar i de saker en blir invitert til å komme med innspill i, og som en finner er aktuelle og viktige, eventuelt i samarbeide med Forum for Natur og Friluftsliv (FNF).
  • Gi informasjon til styret og medlemmene om natur- og miljøvernsaker.
  • Samarbeide med andre enkeltpersoner, interessegrupper og organisasjoner i saker der dette er naturlig.
  • Ta del i aktuelle temamøter, konferanser, fagsamlinger, seminar, informasjons- og høringsmøter m.v.

  Jon Ingebretsen 
  Koordinator Natur og Miljø