Naturens dag

22. august er det "Naturens dag". Bli med på å rette søkelyset mot bærekraftig naturpolitikk!

Naturens dag er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening, Norsk Friluftsliv, WWF-Norge, Sabima, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet og Forum for natur og friluftsliv.

 • Vi ønsker oss en valgkamp hvor naturtapet er på dagorden.
 • Vi ønsker oss en mer ambisiøs naturpolitikk.
 • Vi ønsker oss flere politikere som tar naturens parti.

Naturtapet - vår tids største utfordring

Vi vet alle at vi står overfor en alvorlig klimakrise.

Naturkrisen er like alvorlig, men får langt mindre oppmerksomhet.

Rapportene fra FNs naturpanel roper et tydelig varsku om naturtapet. Naturen bygges ned bit for bit, og flere arter er nå truet enn på noe annet tidspunkt i menneskehetens historie. Statsminister Erna Solberg og 80 andre statsledere har erklært naturkrise.

FNs naturavtale skal vedtas senere i år. Den forrige naturavtalen ble inngått i 2010, og målene skulle ha vært nådd i 2020. Ingen land har klart å oppnå alle målene. Norge klarte kun et fåtall.

Samtidig fortsetter vi å forsyne oss av natur, også her i Norge. Veier, vindkraftanlegg med tilhørende infrastruktur, kraftledninger, hyttebyer, reiselivsanlegg, industri og tusen andre inngrep. Bit for bit bygges naturen ned.

Slik kan vi ikke fortsette.

Foto: Bjørn Rasmussen

Hvorfor skal vi bry oss om naturtapet?

Fram til nå har vi basert oss på at natur er en uendelig, gratis vare som det bare er å forsyne seg av. Arealinngrep og nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet. Det kan komme til å koste oss uhyggelig dyrt.

En artsrik og intakt natur kan hjelpe oss å bremse og takle klimaendringene. I tillegg får vi livsviktige naturgoder fra velfungerende økosystemer – renere luft fra skogen, karbonlagring i myr og pollinering av mange av matplantene våre.

Til syvende og sist vil ikke vi mennesker klare oss om naturmangfoldet reduseres for mye.

Vi må finne fram til løsninger som tjener både natur og klima. Vi trenger mer natur, ikke mindre. Når vi diskuterer grønn omstilling og verdiskaping kan ikke naturen være et hensyn vi tar hvis det passer seg slik. Naturkrisen må bli like viktig for politikk og økonomi som klimakrisen.

Vi har følgende oppfordring til alle partier som stiller til høstens valg:

 • Bevar de inngrepsfrie og større sammenhengende naturområdene vi har igjen  
 • Etabler et arealregnskap som alle norske kommuner må ta i bruk. Vi må vite hvilken natur vi fortsatt har og hvilken vi mister
 • Styrk kommunenes kompetanse i natur- og klimaarbeidet.
 • Etabler statlige planretningslinjer for fjellområder med stort utbyggingspress.
 • Oppfordre alle kommuner til å etablere en langsiktig utbyggingsgrense mot utmarka.
 • Start en «Naturkur» med tiltak og løsninger som er bra for både naturmangfold og klima.    
 • Følg opp kommunenes dispensasjonspraksis i strandsonen og hindre ytterligere bit for-bit nedbygging.    
 • Sikre at alle har lett tilgang (maks 500 meter) til nærmeste nærturterreng.    
 • Grunnlovsfest allemannsretten.
Foto: Gry Thyrrestrup

Hvorfor markerer DNT Naturens dag?

Naturvernet løper som en rød tråd gjennom hele DNTs 150 år lange historie. Vi har kjempet for nasjonalparker, hindret at unike vassdrag ble lagt i rør, jobbet for bevaring av hundremeterskogene, og for at viktige fjellområder ikke skal bygges ned bit for bit.

DNT har hjulpet folk ut i naturen i over 150 år. Som Norges største friluftsorganisasjon er intakt natur og store sammenhengende naturområder grunnlaget for veldig mye av vår aktivitet – og det er grunnlaget for unike naturopplevelser for veldig, veldig mange.

DNT skal være en tydelig stemme for friluftsinteresser og vår felles naturarv. Derfor markerer vi Naturens dag.

Skrevet av Katrine Tellsgård 22. august 2021